Urbanisme

Les oficines d'Urbanisme estan ubicades a la segona planta de l'Ajuntament.

Horaris d'Atenció al Públic Tècnics:

Oficines d'Urbanisme:

Enginyer Tècnic Industrial: D. Manolo Dominguez
Dimarts de 16:30h a 19.00h

Arquitecte: D. Adrian Ferrer
Dimarts de 16:00h a 19:00h

Dijous de 11.00h a 14.00h

Enginyer Tècnic Agrícola: D. Enrique Escrivá
Dimarts de 16:30h a 18:30h
Dimecres de 9.00h a 11.00h
ATENCIÓ: en el mes d'agost els horaris poden tindre restriccions. 

Punts d'Informació Cadastral (PIC)

L'Ajuntament de la Font d'en Carròs s'establix com a Punt d'Informació Cadastral (PIC) a partir del 21 de gener del 2008. Des d'eixa data funciona com a entitat autoritzada per a la prestació del servici de consulta i certificació de dades cadastrals que consten en la Base de Dades Nacionals del Cadastre. Els requisits per a poder accedir a esta informació són:

  • Consulta i certificació de dades cadastrals protegits: ser titular cadastral, el seu representant o persona autoritzada per ell.
  • Consulta i certificació de dades cadastrals no protegides : lliure accés

Els certificats emesos pels Punts d'Informació Cadastral gaudixen de plena validesa i eficàcia.

 

1.- Servicis que oferix el Punt d'Informació Cadastral

Servici de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.

Servici de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals, de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seua titularitat.

Servici de certificació negativa de bens immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

Estos servicis són gratuïts.

 

2.- Documentació a presentar per a accedir a les dades cadastrals:

Sol·licitud degudament omplida.

Acreditació de la identitat. Document Nacional d'Identitat.

Acreditació, si és el cas, de la representació o de l'autorització.