Transparència

El portal de transparència de l'Ajuntament de La Font d'en Carròs pretén facilitar a tota la ciutadania de forma periòdica i actualitzada la informació rellevant de la seua activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública, en compliment del que es disposa en la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

03.-ECONOMICA
05.-SUBVENCIONS