Servicis Socials

Els servicis socials generals constituïxen l'estructura bàsica del sistema públic de servicis socials, per mitjà de la prestació d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i de rehabilitació, en un àmbit primari, amb caràcter universal i gratuït.

El seu fi és promoure el desenvolupament ple de l'individu i dels grups en què s'integra, per mitjà de la potenciació de la seua participació en la busca de recursos i la priorització de les necessitats més urgents i bàsiques.

Correspon als servicis socials generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d'atenció primària.

A partir de gener de 2018 s'integrarà l'equip de Serveis Socials i el Servei Municipal d'atenció a la Dependència, de forma que les tramitacions d'aquesta última podran realitzar-se al Departament de Benestar Social de l'ajuntament estalviant el deplaçament a la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Safor a Gandia. 

Es presten els servicis següents:

TREBALLADORA SOCIAL

HORARI D'ATENCIÓ MUNICIPAL:

Dimecres i divendres: de 9 H a 14 H.

2a Planta Ajuntament

Els servicis socials generals quedaran integrats pels següents servicis i programes:

a) Servici d'Informació, Orientació i Assessorament Tècnic.
b) Servici d'Ajuda a Domicili.
c) Programes de Cooperació Social.
d) Programes de Convivència i Reinserció Social.
e) Programes d'Oci i Temps Lliure.
f) Programes que tindran per objectiu l'atenció de les necessitats més bàsiques.
g) Programes de Prevenció i Reinserció.

Des dels servicis socials municipals, també es tramiten les següents ajudes i prestacions:

- Tele assistència
- Programa “Menjar a casa”
- Renda mínima de ciutadania
- Ingrés en centre i/o residència
- Etc.

SERVICI ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA

HORARI D'ATENCIÓ MUNICIPAL:

Dimarts: de 9 H a 14 H.

2a Planta Ajuntament

És un recurs municipal d'informació i assessorament; és un servici per a la comunitat. Les actuacions ser realitzen atenent les necessitats tant individuals com col·lectives.

Ajuda a conéixer i a utilitzar de manera més efectiva els recursos de la comunitat, i a motivar els seus membres, perquè siguen més actius i autosuficients, per a millorar la seua qualitat de vida.

Els servicis que oferix este departament, entre altres, són en general els següents:

Atenció a la població en general:

  • Informació de recursos i servicis.
  • Orientació escolar, vocacional i professional; assessorament de jóvens en temes d'estudi i treball.
  • Assessorament a les famílies sobre resolució de conflictes, relacions de parella, problemàtica infantil-juvenil, pautes d'educació dels fills, etc.
  • Assessorament en prevenció de la drogoaddicció, etc.

Coordinació d'altres servicis d'àmbit local i/o comarcal: Centre de Salut, UPC, USMI ...

 

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

A nivell escolar, des de l'etapa de la guarderia infantil fins a Educació Primària, l'orientació psicològica, en este àmbit escolar, està a càrrec d'una psicòloga de la Mancomunitat. L'Ajuntament està adherit a este servici, igual que ocorre amb Servicis Socials i amb el Servici d'Orientació Psicològica.

Dilluns, dimarts i divendres:De 9 H a 14 H

ESCOLETA INFANTIL

CP FRANCESC CARRÒS