PIC Punt d'Informació Cadastral

El Punt d'Informació Cadastral (P.I.C.), és un servici autoritzat a l'Ajuntament de La Font d’en Carròs, pel Ministeri d'Economia i Hisenda, Gerència Regional del Cadastre de València, pel qual pot emetre certificats cadastrals, descriptius i gràfics, de les propietats de qualsevol contribuent que ho sol•licite.

L'esmentat Punt d'Informació Cadastral, està situat en l'oficina d’urbanisme de l'Ajuntament de La Font d’en Carròs, situada a la segona planta de l’edifici (Plaça Ajuntament nº17)

Per a sol•licitar el certificat, l'interessat haurà de personar-se en la referida oficina, amb el seu D.N.I., o per mitjà d'un representant que haurà d'aportar, fotocòpia del seu D.N.I. i de l'interessat, així com una autorització  per a accedir a les dades cadastrals, tal com determina la legislació vigent.

L'entrega del certificat és immediat i en l'actualitat el servici és gratuït.