Obert el termini de presentació fins el 20 de novembre 2020!

Ajudes llibres de text i tabletes per a Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior.

Ajudes dirigides a l'adquisició de llibres de text i dispositius digitals (tabletes) de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior.

L'Ajuntament de la Font d’en Carròs convoca per al curs acadèmic 2020/2021 ajudes dirigides a l'adquisició de llibres de text i dispositius digitals (tabletes) de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior.

- Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares i/o tutors o persones encarregades per raó de tutela o acolliment formalitzat davant d'autoritat pública amb competència en matèria de protecció de menors d'alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà I Superior sempre que estiguen empadronats en el terme municipal de La Font d’en Carròs amb un mínim d'un any d'antiguitat en el moment de presentació de la sol·licitud.

En el cas que els alumnes d'estos cicles educatius siguen majors d'edat, la sol·licitud haurà de vindre firmada per ells, havent de ser complits per estos alumnes els requisits exigits en estes bases.

- Els sol·licitants hauran d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de pagament de la resta d’ingressos de dret públic amb l'Ajuntament de La Font d’en Carròs així com amb la resta d'Administracions Públiques en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del model que serà facilitat a totes les persones interessades en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de La Font d’en Carròs.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al 20 de novembre de 2020.

El llista provisional s’exposarà en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, seu electrònica (https://lafontdencarros.sede.dival.es/opencms/opencms/sede/index.html?lang=va), i en la pàgina web oficial de l'Ajuntament (www.lafontdencarros.es).