Ajudes a l'adquisició de llibres de text del 2º cicle d'Educació Infantil.

L'Ajuntament de La Font d'en Carròs convoca per al curs acadèmic 2020/2021 ajudes dirigides a l'adquisició de llibres de text del 2º cicle d'Educació Infantil.

La quantia total de les ajudes a concedir ascendeix a un màxim de 4.800,00€.

La dotació individual total per alumne/curs s'estableix com a màxim en 50€. En cap cas l'ajuda superarà l'import de la factura d'adquisició dels llibres.

Podran sol·licitar aquestes ajudes els pares, mares i/o tutors o persones encarregades per raó de tutela o acolliment formalitzatsempre que estiguen empadronats tots ells en el terme municipal de La Font d'en Carròs amb un mínim d'un any d'antiguitat en el moment de presentació de la sol·licitud.

Els sol·licitants hauran d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de La Font d'en Carròs així com amb la resta d'Administracions Públiques en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del model que serà facilitat a totes les persones interessades (document adjunt) en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de La Font d'en Carròs.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al 16 d’octubre de 2020.

La llista definitiva dels beneficiaris haurà de ser exposada en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, la seu electrònica de l’Ajuntament i en la pàgina web oficial de l'Ajuntament (www.lafontdencarros.es).

Amb caràcter general aquestes ajudes són compatibles amb els quals eventualment puga atorgar la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana per a l'adquisició de llibres de text, sempre que sumats la totalitat de les ajudes obtingudes el seu import, en cap cas, supere el cost dels llibres de text que ha d'afrontar el beneficiari.

Podeu consultar tota la informació a les bases (document adjunt).