AJUDES AL FOMENT DE L’ACTIVITAT COMERCIAL LOCAL AFECTADA PER LA CRISI SANITÀRIA

L’ajuntament de la Font d’En Carròs destina unes ajudes del pressupost municipal a l’activitat comercial i de serveis locals afectades per la crisi sanitària OCASIONADA pel COVID-19.

La declaració d'estat d'alarma, decretat amb data 14 de març, va suposar l’aplicació de severes mesures restrictives de la mobilitat i del desenvolupament de les activitats quotidianes de la població i que ha fet necessària l'adopció d'iniciatives per a contribuir a afrontar aquesta crisi des del punt de vista econòmic a fi de fomentar el manteniment dels comerços i empreses de serveis de la Font d'en Carròs.

La finalitat d'aquestes ajudes és contribuir a sufragar les despeses corrents (despeses de lloguer de locals, llum, aigua, pòlisses d'assegurances, despeses de manteniment, despeses d'assessories, etc.) que han suportat els comerços locals.

La quantia de l'Ajuda a cada persona/entitat, que reunisca els requisits serà fins un màxim de 1.000,00 euros. Aquestes ajudes seran  compatible amb altres ajudes finançades amb fons públics per a la mateixa finalitat. La quantia total màxima del crèdit pressupostari municipal destinat a la present convocatòria, és de 35.000,00 euros

Totes les persones interessades hauran d’emplenar la sol·licitud que trobaran en els arxius adjunts d'aquesta noticia. 

Les sol·licituds i la resta de documentació, s'haurà de presentar a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament: https://lafontdencarros.sede.dival.es/opencms/opencms/sede/index.html?lang=va

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir d’aquesta publicació. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment per part del consistori local no podrà excedir de tres mesos.

Amb aquestes ajudes, l’ajuntament de la Font d’En Carròs vol reconèixer i donar suport als comerços locals afectats per la crisi sanitària de la COVID-19. Ara més que mai hem d’anar de la mà amb el xicotet comerç del nostre municipi ja que ells són el motor de l’economia local i l’aliment econòmic de moltes famílies del nostre poble.

I per aquest motiu, si ens unim tots junts podem fer front a qualsevol repte.