Pla Local per a la Gestió de Residus Domèstics i Assimilables

-

La Font d'en Carròs aposta per un nou model de gestió dels residus i és per això que s'està preparant un Pla Local per a la Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. És per aquest motiu i amb la intenció que la ciutadania tinga veu en aquest procés que durant les pròximes setmanes s'obrirà un procés participatiu amb el qual els sectors rellevants podran ser partícips.

Et convidem a la primera sessió que tindrà lloc en la Casa de la Cultura el proper 26 de novembre a les 19 h.

El proper dijous 26 de novembre s’enceta el procés de participació del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables de La Font d’En Carròs. Començarà amb una sessió informativa adreçada a totes les persones interessades i en especial als representants de les diverses associacions del municipi. L’objectiu és involucrar en el procés sectors rellevants pel que fa a la generació de residus al municipi per a què donen la seua visió de com millorar la recollida selectiva i reduir la producció de residus domèstics a La Font.

El procés de participació seguirà amb una segona sessió participativa presencial el 10 de desembre i es complementarà amb un període de participació online per a possibilitar la participació a la ciutadania en general. Per a la participació s’habilitarà un qüestionari que estarà obert del 14 al 23 de desembre en la plataforma www.municipis2030.es.

Finalment, es tancarà amb un últim qüestionari de retorn de la informació on els assistents podran validar les aportacions rebudes en la participació presencial i online. Este qüestionari estarà obert de l’11 al 16 de gener en la mateixa plataforma.

Este procés de participació s’emmarca dins dels treballs d’elaboració del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables del municipi (PLGRDA). El PLGRDA serà un pla d’acció amb la implementació del qual es pretén assolir els objectius de reciclatge de les distintes fraccions de residus domèstics que s’exigeix en la normativa en vigor. Este document servirà també per a fer una diagnosi inicial de la gestió de residus domèstics que s’està fent al municipi i dels rendiments de separació que s’estan obtenint.

Les aportacions rebudes pels participants en el procés de participació s’incorporaran al disseny de les millores que es poden implementar per a assolir els objectius previstos. Entre estes millores s’inclourà el canvi de model de recollida actual cap a un altre que favorisca la recollida selectiva, i també la posada en marxa d’accions de comunicació, sensibilització i prevenció, així com de regulació, seguiment i control.

La normativa Europea en matèria de residus i la seua transposició a l’ordenament jurídic espanyol centren els seus objectius en la prevenció i reciclatge, seguint el principi de jerarquia següent: prevenció, reutilització, reciclat, recuperació amb altres finalitats (com la valorització energètica) i eliminació.

A la Comunitat Valenciana, el Pla Integral de Residus 2019-2022 (PIRCVA) fixa uns objectius de reciclatge del residu domèstic generat que es van incrementant anualment fins aplegar al 67% en 2022. A més, s’exigeix la recollida separada del bioresidu amb un objectiu de recuperació del 50% per al 2022.

Pla Local de Residus 2020
L’Ajuntament de La Font d’En Carròs la voluntat de millorar el servei de recollida de fems per tal de facilitar la separació en origen i que entre tots i totes assolim els objectius de reciclatge que marca la normativa de residus en vigor