Pla de cremes/ Plan de quemas

Restriccions pla de cremes 2018. Avís agricultors

Segons Resolució 26 de gener de 2018, de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural), sobre modificació del període de cremes per a 2018, i d’acord amb el pla de cremes de la Font d’en Carròs:

Condicions de crema. (Es correspon amb la zona B del pla de cremes de la Font d'en Carròs).

Establir mentre no es publique una nova resolució, i per a la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells, les condicions següents: 

Primer.

Solament es podran realitzar aquestes cremes quan el nivell de preemergencia per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, siga 1. Aquesta limitació és d'aplicació general, tant a aquells municipis que disposen de pla de cremes aprovat, com per a aquells que no en disposen. 

Per a consultar el nivell de preemergencia, podeu visitar la pàgina web del 112 CV (adjunta en el artícle) i per a més informació, el pdf adjunt. 

 

Restricciones plan de quemas 2018. Aviso agricultores

Según Resolución 26 de enero de 2018, de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural), sobre modificación del período de quemas para 2018, y de acuerdo con el plan de quemas de la Font d’en Carròs:

Condiciones de quema. (Se corresponde con la zona B del plan de quemas de la Font d'en Carròs). 

Establecer, en tanto en cuanto no se publique una nueva resolución, y para la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales, así como la quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier otro tipo, en los terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquellos, las siguientes condiciones: 

Primero.

Solo se podrán realizar dichas quemas cuando el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales, determinado por el órgano competente, sea 1. Esta limitación es de aplicación general, tanto a aquellos municipios que dispongan de plan local de quemas aprobado, como para aquellos que no dispongan de él. 

Para consultar el nivel de preemergencia, podéis visitar la página web del 112 CV (adjunta en el artículo) y para más información, el pdf adjunto. 

 

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre modifi- cació del període de cremes

Primer.

Reducció del període de cremes Ampliar el període en què no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, que passa a ser des de l’1 de juny fins al 30 de juny, ambdós inclosos, i des de l’1 d’octubre fins al 16 d’octubre, ambdós inclosos, i en endavant, fins a una nova resolució que dispose un altre període diferent

Segon.

Restricció d’accions o activitats recollides en els plans locals de cremes i autoritzacions Deixar en suspens, entre l’1 de juny i el 30 de juny, ambdós inclo sos, i des de l’1 d’octubre fins al 16 d’octubre, ambdós inclosos, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que estableix aquesta resolució, excepte aquelles previstes en els plans locals de crema amb regulació especial per al període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran realitzar en el període de restricció indicat dels mesos de juny i octubre, sempre que s’ajusten als requisits establits per a l’esmentada regulació especial.

 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2017, de la directo- ra general de Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del período de quemas

Primero.

Reducción del período de quemas Ampliar el período en el que no se podrá autorizar, en los terre - nos forestales, en los colindantes o con una proximidad menor de 500 metros de aquellos, la quema de márgenes de cultivo o de restos agríco - las o forestales, así como la quema de cañares, carrizales o matorrales, que pasa a ser desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, ambos inclusive, y desde el 1 de octubre hasta el 16 de octubre, ambos inclusive, y en lo sucesivo, hasta nueva resolución que disponga otro período distinto.

Segundo.

Restricción de acciones o actividades recogidas en los pla- nes locales de quemas y autorizaciones Dejar en suspenso, entre el 1 de junio y el 30 de junio, ambos inclu sive, y desde el 1 de octubre hasta el 16 de octubre, ambos inclusive, todas las acciones o actividades recogidas en los planes locales de que- mas o en autorizaciones nominativas que contradigan lo establecido en la presente resolución, salvo aquellas contempladas en los planes loca les de quema con regulación especial para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, que se podrán realizar en el periodo de restricción indicado de los meses de junio y octubre, siempre que se ajusten a los requisitos establecidos para la citada regulación especial.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31